стега

 • 121компримира — (лат. comprimere) 1. збие/збива, згусне/ згуснува 2. стегне/стега 3. фиг. задржи/задржува, скроти/скротува, придуши/придушува …

  Macedonian dictionary

 • 122констрикција — (лат. constrictio) 1. мед. стегање (на делови од телото), собирање, грчење 2. ограничување, стеснување …

  Macedonian dictionary

 • 123констрингира — (лат. constringere) 1. стегне/ стега, сопне/сопина, ограничи/ограничува, стесни/стеснува 2. задуши/задушува …

  Macedonian dictionary

 • 124контракција — (лат. contractio) 1. стегање собирање 2. мед. скратување или затегање на мускул 3. грам. скратување, слевање на две самогласки во една …

  Macedonian dictionary

 • 125контрахира — (лат. contrahere) 1. стегне/стега, собере/собира 2. склучи/склучува договор, обврзе/обврзува со договор …

  Macedonian dictionary

 • 126корсет — (фр. corset) специјален елек од еластичен материјал за стегање на половината и градите, мидер …

  Macedonian dictionary

 • 127миоза — (грч. myein затвори/затвора) мед. стегање, стеснување на зеницата …

  Macedonian dictionary

 • 128перисталтика — (грч. peristaltikos) физиол. стегање и растегање на мускулите на цревниот канал заради потиснување на отпадната цревна содржина кон аналниот отвор …

  Macedonian dictionary